Sri Pedda Jeeyar Swamiji 's Tirunakshathram Celebrations

Sri Pedda Jeeyar Swamiji ‘s Tirunakshathram (Birthday)and Veda Patashala School day was celebrated veda bhavan from 10 am onwards